หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
   
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีการแบ่งส่วนราชการในสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้
1. ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานการเจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
 
งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การวางแผนงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร การจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล การออกจากราชการ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว การกำหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ธุรกิจการท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยว จัดระเบียบธุรกิจ การท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ ปูชนียสถานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการงานสารบรรณ งานเลขานุการ งานการประชุม เช่น การจัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุมสภาและคณะกรรมการต่างๆ ของสภาเทศบาล งานเลือกตั้ง งานรัฐพิธี งานการลา การรับรองอุปสมบท การรับรองเงินเดือนผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงาน งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ งานประสานงานหน่วยงานอื่น การดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา งานสาธารณกุศลของเทศบาล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและ นอกงบประมาณ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
 
งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 เช่น การแจ้งเกี่ยวกับบ้านและทะเบียนบ้าน การแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การเพิ่มชื่อและจำหน่ายชื่อ การแก้ไขรายการ ในทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การคัดและรับรองสำเนา การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัตรประจำตัวประชาชน ทำหน้าที่ตรวจสอบและ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การรับเรื่องราวดำเนินการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน ตาม พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน เช่น การจัดทำบัตรกรณีมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ การจัดทำบัตรกรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ การจัดทำบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลหรือย้ายที่อยู่ และการจัดทำบัตรให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานทะเบียนพาณิชย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจดทะเบียน ผู้ประกอบกิจการ ได้แก่ บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การเตรียมแผนป้องกันภัยและฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย การฟื้นฟูหลังเกิดภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานรักษาความสงบ มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10