หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
 
 
   
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษา ในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริการวิชาการ งานโรงเรียน งานนิเทศศึกษา งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็ก เยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในกองการศึกษา ดังนี้
1. ฝ่ายแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานแผนงานและโครงการ งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ งานธุรการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
 
งานแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริม คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา และการทดลองวิจัยทางการศึกษา งานเผยแพร่และแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษา งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประสานงาน ในการดำเนินงานทางการศึกษากับหน่วยงานอื่นๆ งานจัดทำกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานระบบสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริมพัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา สถานศึกษา ศูนย์การเรียนและเครือข่ายทางการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การประเมินคุณภาพการศึกษา การบริหารงานโรงเรียน การบริหารสถานศึกษา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าสาธารณูปโภค งานจัดทำบัญชีพัสดุ เอกสารใบสำคัญเกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานเบิกจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการศึกษาทุกประเภททางการศึกษา งานรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนประจำงวด งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง (จ.18) ของพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำสังกัดสถานศึกษา งานโอนเงินงบประมาณ ขออนุมัติกันเงิน เบิกตัดปี การเบิกเงินเหลื่อมปีงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณประจำปีและเพิ่มเติม การตรวจสอบ งบประมาณคงเหลือ งานสถิติและรายงานการเงินทุกประเภทและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานสาธารณกุศล งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานการลาของพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำสังกัดสถานศึกษา งานรวบรวมข้อมูลและการจัดทำแผนงานกองการศึกษา งานบำเหน็จบำนาญพนักงานครูเทศบาล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลูกจ้างประจำ ข้าราชบำนาญ สังกัดกองการศึกษา และเงินช่วยเหลือพิเศษ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานการเจ้าหน้าที่ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ งานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวตกรรมทางการศึกษา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
 
งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำสังกัดสถานศึกษา เช่น การขอกำหนดตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ งานพัฒนาบุคลากร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำแผนอัตรากำลัง งานทะเบียนประวัติ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10