หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
 
 
   
 
 
งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย โรงเรียนหรือศูนย์การเรียน ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลฯ ดำเนินการและส่งเสริมบุคลากรครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นให้มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่บุคคลที่อยู่ในความดูแล รับผิดชอบให้ได้รับ การพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา จริยธรรม และสามารถจัดการปฐมวัยได้ตาม ที่ต้องการและเหมาะสม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมดูแลจำนวนโรงเรียน จำนวนอาคารเรียน งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่างๆ ของโรงเรียน การจัดตั้งหรือยุบเลิกโรงเรียน การเปิด-ปิดโรงเรียน งานดูแล จัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียน การสอนแก่โรงเรียน จัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครูนักเรียน และมูลนิธิต่างๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานปลูกฝังวินัยและถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานกิจการนักเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจเด็กก่อนการศึกษาภาคบังคับ งานตรวจสอบและดำเนินการต่อผู้ฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ.ประถมศึกษา งานตรวจโรงเรียนและสถานที่ ที่กฎหมายกำหนด สอดส่อง ดูแลความประพฤติของนักเรียนและเยาวชนที่ประพฤติไม่เหมาะสม งานรายงานอุบัติภัยภายในโรงเรียน งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับสาธารณสุขและโรงพยาบาล งานลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด-ลูกเสือชาวบ้าน งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ งานรายงานตอบรับ การย้ายสถานที่เรียน การเข้าเรียน และการผ่อนผันการเข้าเรียน การยกเว้นและติดตามเด็กนักเรียน งานติดตามนักเรียนที่ ออกกลางคันและนักเรียนที่จบชั้นสูงสุดของโรงเรียน งานติดตาม เสนอแนะแนวทางการวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล งานช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน งานควบคุมหลักฐานการศึกษา (ป.01-06 ปพ.1-9) งานกิจกรรมมอบหลักฐานการศึกษา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ของเทศบาลและสถานศึกษา งานส่งเสริมคุณภาพหลักสูตรการศึกษา การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวตกรรมทางการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การส่งเสริมการวิจัย และการพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การจัดให้มีคลื่นความถี่ สื่อตัวนำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ที่จำเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น การจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
 
งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย ในด้านการจัดการศึกษานอกระบบในเขตเทศบาล การจัดศูนย์การเรียนรู้ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตเทศบาลฯ การจัดดำเนินการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูชุมชน งานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อนและด้อยโอกาส และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน อาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดระบบสารสนเทศ สำรวจ และจัดลำดับความต้องการในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น จัดให้มีการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น จัดทัศนศึกษา และส่งบุคลากรรับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็น แกนนำในการพัฒนาและเผยแพร่ จัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มสนใจ สมาคม ชมรม อาชีพต่างๆ จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าท้องถิ่น รวมทั้งสินค้าท้องถิ่นอื่นๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10