หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
   
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้ รายจ่าย การบัญชี พัสดุ การวางแผน ปรับปรุงในข้อบกพร่องต่างๆ ของการประปา รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในกองการประปา ดังนี้
1. ฝ่ายผลิต มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานผลิต งานจำหน่ายและบริการ งานมาตรวัดน้ำ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
 
งานผลิต มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา ตามกระบวนการผลิตน้ำให้ได้ตามหลักวิชาการ ตามขนาดและรูปแบบของโรงกรอง การสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำแล้วผ่านการผสมสารเคมีเพื่อทำให้น้ำตกตะกอน การวิเคราะห์น้ำ บำบัดตะกอนให้น้ำมีความใส เพื่อกรองน้ำให้มีความสะอาดตามมาตรฐานน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การเตรียมน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง บำรุงรักษาอุปกรณ์การกรองน้ำและบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล ต่างๆ ในระบบการผลิต ทั้งแรงสูงและแรงต่ำ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานซ่อมบำรุง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซมมาตรที่ชำรุด งานทะเบียนมาตรวัดน้ำ งานงดการใช้น้ำประปา งานจำหน่ายและบริการ งานสำรวจและประมาณการต่อท่อ ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ทำผังแนวท่อ การโอนย้ายมาตรวัดน้ำ งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมท่อจำหน่ายน้ำ งานตรวจรักษาท่อธารดับเพลิง งานตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย แก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้น้ำประปา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
 
งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเบิกจ่าย การรับ นำส่งเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนการเงิน งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน และเงินอื่นๆ การขอรับเงินบำเหน็จ งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานจัดทำงบทดลองประจำเดือน งานจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งานจัดทำบัญชีทุกประเภท และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนควบคุมเงินรายได้ งานควบคุมเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา งานควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา และงานเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ การประสานงานหน่วยงานอื่น งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานการลาของพนักงานจ้าง งานพัสดุของกองการประปาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงาน การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เช่นการจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีพัสดุ และหมายเลขประจำทรัพย์สิน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10