หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
   
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบ การกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในกองวิชาการและแผนงาน ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานนิติการ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
 
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล งานเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ งานรวบรวม ข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ งานสารนิเทศ งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวย ความสะดวกแก่ประชาชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น งานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาล งานทางระบบงานคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล งานการส่งเสริม แนะนำอบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับงานผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่น งานวิจัยและดำเนินการ ทางวินัย รวมทั้งการให้คำปรึกษา วินิจฉัย และตีความข้อกฎหมาย งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล และอื่นอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประสานงานกับหน่วยงานอื่น งานสาธารณกุศล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การประสานงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการ การรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ การเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10