หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.uthaicity.go.th/bo... https://www.uthaicity.go.th/me... https://www.uthaicity.go.th/st... https://www.uthaicity.go.th/st... https://www.uthaicity.go.th/le... 1.ผู้บริหาร 2. สมาชิกสภา 3.หัวหน้าส่วนราชการ 4.บุคลากร 5. ผู้นำชุมชน
o3. อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.uthaicity.go.th/pr... แผนพัฒนาท้องถิ่น
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.uthaicity.go.th/co...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.uthaicity.go.th/pr...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.uthaicity.go.th/ne... ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A
o9 Social Network
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.uthaicity.go.th/pr... นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
  (1)     2      3      4      5