หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
   
   
 
เอกสารผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31มีนาคม 2561) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561)ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2560 [ 25 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 102  
 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 99  
 
งบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 106  
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 101  
 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้้งที่ 6 ปี 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 110  
 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้้งที่ 5 ปี 2560 [ 28 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 94  
 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ 3 ประจำปี 2560 [ 16 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 112  
 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2560 [ 4 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 96  
 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560 [ 25 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 98  
 
รายงานสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 [ 31 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 101  
 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ปี 2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 107  
 
รายงานสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) [ 21 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 105  
 
  (1)