หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรางานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดืือนกันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
รายงานตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
รายงานตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
งบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 239  
 
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2558 [ 29 ม.ค. 2559 ]  อ่าน : 294  
 
  (1)