หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
งบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 184  
 
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2558 [ 29 ม.ค. 2559 ]  อ่าน : 245  
 
  (1)