หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
   
   
 
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 65  
 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุทัยธานี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุทัยธานี เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2559 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 129  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 124  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 92  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 92  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 123  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 209  
 
แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 1 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 83  
 
ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 30 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 89  
 
ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 15 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 91  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 31 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 114  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 [ 12 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 487  
 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561 [ 30 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน : 368  
 
  (1)