หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
 
   
 
 
 
 


นายนรังสรรค์ บุญสวรรค์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายมนตรี แก้วกาญจน์วิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางศิริพร อัษฎามงคล
พยาบาลวิชาชีพ


นางสายใจ สุพัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวสายทิพย์ รัตนสารี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปรีดาภาณ์ เบ้าแดง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข


นางสาวรัตนากร อภิณหพานิชย์
ลูกจ้างประจำ


นายนิทัศน์ ศุภราภรณ์
ลูกจ้างประจำ


นางจิตรจิรัฐฎ์ กาญจนอุทัย
ลูกจ้างประจำ


นางสาวอุทัย เผ่าพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกมลา จันทร์หอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสกณรัฐ กาญจนอุทัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอัปสร โตวิวัฒน์
พนักงานจ้าง


นางสาวจิรัชญา มนัสตรง
พนักงานจ้าง


นาวสาวอภิชญา เดโช
พนักงานจ้าง


นางสาวอภัสรา จันทรัตน์
พนักงานจ้าง


นางสาวภารัณ ภัทเจริญสุข
งานสัตวแพทย์


นางสาวรัชนีกร วันดี
งานป้องกันและควบคุมโรค


นางสาวศิรประภา ชินชูศักดิ์
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล


นางสาวพรพรรณ แม่นศร
งานสุขาภิบาลฯ


นางสาวพนิดา สุขตา
พนักงานจ้าง


นางสายพิน รักเกียรติเผ่า
ภารโรง
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัดเทศบาล   กองคลัง
 
กองช่าง   กองการศึกษาฯ   กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม   กองการประปา   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
สถานธนานุบาล   หน่วยตรวจสอบภายใน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10