หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ส.ค. 2558
   
 
 
   
 
ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
 
พัฒนาระบบการจราจรในเขตเมือง
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง และสาธารณูปโภค
 
พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดวางผังเมือง
 
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบประปา
 
 
   
 
สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมการอนุรักษ์และบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฎิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
   
 
ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและเพิ่มช่องทางการตลาด
 
ส่งเสริมแนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
 
 
   
 
ป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
 
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
 
ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ปรับปรุง พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
 
ส่งเสริมสวัสดิการ นันทนาการและการกีฬา
 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
 
   
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
 
พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน
 
พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
 
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
 
ปรับปรุงกิจการพาณิชย์
 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ